Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ADVENTURE PUTTING GOLF NOVÝ PŘEROV

(neplatí pro prostory kavárny a venkovního posezení)

 

1. Návštěvní a provozní řád (dále jen řád) areálu (dále jen areál) určuje podmínky pro

návštěvníky a jeho využívání.

 

1.1 Účelem provozního a návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

1.2. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním a návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

1.3 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost svou a jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.

1.4 Žádný návštěvník nesmí svým chováním zavdat příčinu ke způsobení úrazu sobě nebo jiné osobě.

1.5 Provozovatel areálu si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním a návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je

zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

2. Areál, který tvoří hřiště Adventure golfu s umělým travnatým povrchem, zpevněné a nezpevněné plochy, je oprávněna navštívit a v rozsahu stanoveném tímto řádem využívat každá osoba, jež zaplatila vstupné, přičemž:

 

2. 1 osoby mladší deseti let nebo děti nedosahující vzrůstu 100 cm jsou oprávněny areál navštěvovat a využívat pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let

2. 2 dětem mladším deseti let není z důvodu možného poškození jamek nebo úrazu povoleno využívat Adventure golf bez dohledu osoby starší osmnácti let

2. 3 osobám pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek a alkoholu je vstup do areálu zakázán.

 

3. Každý návštěvník areálu je povinen:

 

3. 1 dodržovat pokyny osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu

3. 2 dodržovat pravidla Adventure Putting Golfu

3. 3 jakékoliv poškození zeleně či jakéhokoliv zařízení areálu neprodleně ohlásit osobám vykonávajícím dozor nad dodržování řádu

3. 4 nahradit vzniklou škodu, poškodí-li, zničí či zcizí zeleň či jakékoliv zařízení areálu.

3. 5 používat k pohybu po areálu pouze vyznačené cesty a chodníky.

 

4. Je přísně zakázáno:

 

- vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

- vnášet do areálu a konzumovat zde drogy či jiné toxické látky

- vnášet do areálu natlakované nádoby

- kouřit, konzumovat alkohol a jídlo mimo míst k tomu určených

- jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích nebo s jinými dopravními prostředky

- používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky

- ničit zařízení a vybavení areálu

- popisovat, polepovat nebo jinak znečišťovat zařízení areálu

- konat tělesnou potřebu mimo toalety

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vodit zvířata do prostor Golfu

- vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky

- ohrožovat bezpečnost či zdraví vlastní i ostatních návštěvníků areálu

- ničení, poškozování, popř. zcizování jakékoliv zeleně či jakéhokoliv vybavení areálu, vstup na plochy zeleně a vstup do prostor či zařízení areálu vyhrazených pouze obsluze.

 

5. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 

5.1 Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, mohou být z areálu vykázány a může jim být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

5.2 Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

6. Ceny her a ztratného určují závazné ceníky provozovatele areálu.

7. Každý návštěvník areálu je po zaplacení cen stanovených ceníkem oprávněn ke hře.

8. Za věci v areálu odložené mimo zařízení určená k odkládání věcí se neručí.

9. Tento řád platí od 1. června 2016 do odvolání.

 

 

Provozovatel areálu: Tomáš Stibor, 691 81 Nový Přerov 25

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Tísňové volání/SOS 112 

© 2020 GolfCafe.cz - restaurace - rodinný penzion - adventure golf - ubytování Nový Přerov